Polski

KLASZTOR HEILIGENKREUZ PRZEDSTAWIA SI?

Witamy serdecznie!

Klasztor Heiligenkreuz to pulsuj?ce ?yciem Opactwo Cystersów, za?o?one ju? w roku 1133 i istniej?ce nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Klasztor stanowi najwi?ksz? atrakcj? kulturow? i duchow? Lasu Wiede?skiego (Wienerwald) i odwiedzany jest corocznie przez ok.170 000 turystów z ca?ego ?wiata.

Adres:

Zisterzienserabtei Stift Heiligenkreuz
A-2532 Heiligenkreuz im Wienerwald / Austria
Telefon: + 43 2258 / 8703 (Informacja)
Telefax: + 43 2258 / 8703-114
E-Mail: information(at)stift-heiligenkreuz.at
Homepage: www.stift-heiligenkreuz.at

S?owa Papie?a:

„ Jako oaza duchowo?ci pokazuje klasztor dzisiejszemu ?wiatu to co Najwa?niejsze, to co w ko?cu decyduj?ce : i? istnieje ostatni powód , dla którego warto ?y?: Bóg i jego niezg??biona mi?o??”.

Papie? Benedikt XVI w swoim przemówieniu w Heiligenkreuz 9 09 2007

Po?o?enie i dojazd:

Klasztor Heiligenkreuz le?y w Gminie Heiligenkreuz (www.heiligenkreuz.at) na zachód od Wiednia , po?rodku Lasu Wiede?skiego (Wienerwald). Nazwa „Wienerwald” pochodzi z roku 1342, co udokumentowane jest jeszcze dzisiaj w archiwach klasztornych,

Heiligenkreuz le?y bezpo?rednio przy autostradzie A21 (zjazd z autostrady:”Heiligenkreuz”)

Heiligenkreuz – to serce Wienerwald-u

Po?o?enie i dojazd:

Klasztor Heiligenkreuz le?y w Gminie Heiligenkreuz (www.heiligenkreuz.at) na zachód od Wiednia , po?rodku Lasu Wiede?skiego (Wienerwald). Nazwa „Wienerwald” pochodzi z roku 1342, co udokumentowane jest jeszcze dzisiaj w archiwach klasztornych,

Heiligenkreuz le?y bezpo?rednio przy autostradzie A21 (zjazd z autostrady:”Heiligenkreuz”)

Heiligenkreuz – to serce Wienerwald-u

Publiczne ?rodki transportu?

Heiligenkreuz ?atwo jest osi?gn?? publicznymi ?rodkami transportu:

bezpo?rednio z Wiednia , albo przez Baden lub Modling :

Autobus & Poci?g : www.vor.at

Autobus: www.postbus.at

Poci?g: www.oebb.at

W Heiligenkreuz nie ma dworca kolejowego; najbli?szy dworzec znajduje si? w Wiedniu lub w Baden. Lotnisko w Schwechat jest osi?galne samochodem , poprzez A21 i S1, w przeci?gu 25 min.

Mi?ej podró?y i serdecznie witamy!

Klasztory i parafie

Do klasztoru Heiligenkreuz nale?? od roku 1881 – klasztor Neukloster w Wiener Neustadt:

www.neukloster.at

Neukloster jest du?? i ?ywotn? parafi?

oraz od roku 1988 nowoza?o?ony klasztor Stiepel w Bochum:

www.kloster-stiepel.de

Na dzie? dzisiejszy cystersi z Heiligenkreuz opiekuj? si? 19 parafiami w Archidiecezji Wiede?skiej oraz w Diecezjach Eisenstadt i Essen.

Krótki opis Heiligenkreuz

Heiligenkreuz le?y w sercu Lasu Wiede?skiego (Wienerwald), oddalonego od Wiednia tylko o 15 km. Prawie 900-letnie opactwo cystersów za?o?one zosta?o w roku 1133 przez ?w.murgrabiego Leopolda III , z linii Babenbergów ; syn jego , Otto, wst?pi? do klasztoru cystersów Morimond ,podczas swoich studiów we Francji.

Cystersi byli wtedy nowym, za?o?onym w r.1098,ruchem reformatorskim Benedyktynów i cieszyli si? wieloma powo?aniami ze wszystkich warstw spo?ecznych. Otto, pó?niej biskup miasta Freising, przekona? swojego ojca do za?o?enia klasztoru cystersów tak , ?e ju? 11 wrze?nia 1133 roku 12 mnichów z Morimondu mog?o praktykowa? klasztorne ?ycie w rytmie modlitwy i pracy (Ora et labora).

Heiligenkreuz jest dzisiaj jedynym klasztorem cystersów, który istnieje nieprzerwanie od chwili za?o?enia. Wnuk Leopolda III , ksi??e Leopold V. podarowa? klasztorowi w r.1188 fragment z drewnianego krzy?a Chrystusa , o d?.23,5 cm; ta wielka relikwia czczona jest do dzisiaj.

Heiligenkreuz, w 9 wieku swojego istnienia pozostaje ze wszech miar , ?ywotnym klasztorem. Konwent sk?ada si? z wielu m?odych braci a cystersi klasztoru , w liczbie ok.70,pracuj? jako ksi??a i duchowni oraz prowadz? w?asn? , powsta?? w r.1802 , Wy?sz? Szko?? Filozoficzno-Teologiczn?, kszta?c?c? ksi??y.

W r.1988 klasztor Heiligenkreuz za?o?y? w Bochum (Niemcy: Zag??bie Ruhr-y) nowy klasztor pod nazw? Stiepel.Od roku 2001 kszta?ceni s? w Heiligenkreuz m?odzi m??czy?ni ze Sri Lanki po to , aby równie? tam za?o?y? klasztor cystersów. Szczególnie ch?tnie , zg. z wymogami 2-go Soboru Watyka?skiego, kultywowane s? przez cystersów z Heiligenkreuz – ?aci?skie modlitwy chóralne.

Od?wi?tne modlitwy chóralne s? zawsze dost?pne publicznie.

Go?cie s? zawsze serdecznie i mile witani!

Heiligenkreuz – mistyczne serce Wienerwald-u

1. Murgrabia Leopold III , z dynastii Babenbergów za?o?y? w r. 1133 klasztor cystersów „ Liebe Frau vom Heiligen Kreuz „ am Sattelbach. Otto , syn Leopolda III, krótko przedtem zosta? mnichem – cystersem w Morimond i prosi? ojca , aby ten za?o?y? klasztor. Leopold III zmar? w r.1136 i pochowany zosta? w Klosterneuburg; w r. 1485 zosta? og?oszony ?wi?tym. Syn jego Otto zosta? biskupem miasta Freising i uznany jest za najwybitniejszego pisarza historycznego ?redniowiecza. Czczony on jest jak ?wi?ty a jego relikwie znajduj? si? w Heiligenkreuz.

2. Klasztor cystersów powsta? wtedy jako nowy i witalny ruch reformatorski. Nazwa „cystersi” pochodzi z r. 1098 z okolic Dijon, od pierwszego za?o?onego klasztoru cystersów o nazwie”Cistercium”, po francusku „Citeaux”.

3. Sala kapitu?y to jedno z najwa?niejszych miejsc pochówku w Austrii; jest tu pochowanych nie mniej ni? czterech w?adców z linii Babenbergów, najstarszej z linii rodów-w?adców : Murgrabia Leopold IV , ksi??e Leopold V , ksi??e Friedrich I i ksi??e Friedrich II, tzw.K?ótliwy. Ksi??e Friedrich II spoczywa w grobie podwy?szonym , gdy? on szczególnie wspiera? klasztor. Z jego ?mierci? wygas? te? ród Babenbergów.

4. W r. 1188 ksi??e Leopold V podarowa? klasztorowi wielk? relikwi? z krzy?a , która jest czczona do dnia dzisiejszego; chodzi tutaj o najwi?kszy fragment z drewnianego krzy?a Chrystusa ,na pó?noc od Alp.

5. Cystersi czcz? ?w. Benedykta (zmar? 547) i ?w. Bernharda (zmar? 1153) – jako swoich ojców duchowych. Benedykt ukazany jest w czarnej szacie ze zbitym kubkiem a Bernhard w bia?ej szacie, trzymaj?c krzy? w swoich ramionach.

6. Heiligenkreuz jest najstarszym klasztorem cystersów na ?wiecie , istniej?cym nieprzerwanie od chwili jego powstania. Od r. 1133 praktykuj? mnisi 7x dziennie tzw. modlitwy chóralne , pocz?wszy od godz.5.15. Dzie? zamyka komplet o godz.20.15. W nocy panuje ?wi?te milczenie.

7. Babenbergowie tak bardzo wspierali Heiligenkreuz , i? dosz?o do powstania klasztorów siostrzanych : Zwettl w Dolnej Austrii (1138) , Baumgartenberg w Górnej Austrii (1142), Czikador na W?grzech (1142), Marienberg w dzisiejszym Burgenlandzie (1197), Lilienfeld w Dolnej Austrii (1202) , Goldenkron w Czechach (1263), Neuberg nad Murz w Styrii (1327).Równie? dzisiaj konwent z Heiligenkreuz jest , ilo?ciowo , najwi?kszym w Austrii. W r.1988 za?o?ony zosta? nawet nowy klasztor pod nazw? Stiepel w Bochum, w Zag??biu Ruhr-y.

8. Wysoki , roma?sko-gotycki ko?ció? z 12/13-go wieku , ze swoj? surowo?ci? i prostot? – to idea? architektury cystersów: ko?ció? pozbawiony jest ornamentów i zb?dnych ozdób – wszystko na chwa?? Bogu.

9. Trzy okna na zachodniej fasadzie w stylu roma?skim symbolizuj? Trójc? ?wi?t?. Pi?knym jest widok, kiedy w czasie ?wi?t Wielkanocnych promienie zachodz?cego s?o?ca , przechodz?c przez wspomniane okna padaj? na modl?cych si? wieczorem mnichów.

10.Cystersi utrzymuj? si? dzisiaj z gospodarki rolniczej i le?nej. Heiligenkreuz to „klasztor Wienerwald-u” ; nazwa „Wienerwald” (po ?acinie: silvia wiennensis) pojawia si? po raz pierwszy w kronikach klasztornych w r.1332.

11. Ko?ció? opactwa zosta? po?wi?cony w r.1187, w r. 1240 obiekty klasztorne ; w r.1295 w ko?cu, ko?ció? zosta? poszerzony o pi?kn?, zbudowan? w stylu gotyckim , cz??? chóraln?, której szklane okna zachowa?y si? w wi?kszo?ci do czasów dzisiejszych.

12.Podczas okresu baroku powsta?o kilka warto?ciowych obiektów , jak np.zakrystia . W r. 1683 klasztor zosta? zniszczony podczas obl??enia tureckiego ;biblioteka pad?a ofiar? po?aru. W ramach odbudowy ?redniowieczny klasztor zosta? wzbogacony o kilka obiektów w stylu barokowym.

13. Najwybitniejszy artysta czasu baroku,dzia?aj?cy w Heiligenkreuz w 18 wieku – to pochodz?cy z

Wenecji Giovanni Giuliani , który jest autorem wi?kszo?ci rze?b i plafonów, zdobi?cych klasztor do dnia dzisiejszego m.in.kolumna Trójcy ?w. , urz?dzenia do mycia nóg w przedsionku oraz siedzenia chóralne. Giuliani , po ?mierci swojej ?ony wst?pi? do klasztoru jako cz?onek rodziny klasztornej ; w ko?ciele klasztornym pochowani s? równie? s?ynni arty?ci – malarze jak Michael Rottmayr, Martino Altomonte czy Georg Andreas Washuber.

14. Za czasów Cesarza Józefa II , syna Cesarzowej Marii Teresy , klasztorowi Heiligenkreuz – w latach 1780 do 1790 – grozi?a likwidacja. Ówczesny ?wiatopogl?d by? nie do pogodzenia z klasztornym duchem; pa?stwo ingerowa?o w sprawy wiary i dyscypliny ko?cielnej. Reakcj? na to sta?o si? powo?anie do ?ycia „ Instytutu Teologicznego”, celem którego by?o kszta?cenie przysz?ych mnichów. Obecnie instytucja ta , jako „Wy?sza Szko?a Filozoficzno-Teologiczna” znajduje si? w stanie pe?nego rozkwitu kszta?c?c ok.100 studentów – przysz?ych ksi??y i zakonników.

15. Za czasów Cesarza Józefa II klasztor otoczy? swoj? opiek? pewn? ilo?? parafii. Obecnie cystersi opiekuj? si? 19-a parafiami po?o?onymi mi?dzy Neusiedlersee a Wienerwaldem.

16.Pod koniec 19-go wieku usuni?to wyposa?enie wn?trza klasztoru,wykonane w stylu barokowym a jednocze?nie wykonano o?tarz w stylu nowogotyckim z baldachimem nad o?tarzem g?ównym.

17. W latach 1938 do 1945 dalsze istnienie klasztoru by?o powa?nie zagro?one. Za czasów Rzeszy Niemieckiej klasztor zosta? wyw?aszczony a wielu mnichów- aresztowanych. Po 2-ej wojnie ?wiatowej Przeor Karl Braunstorfer (1945-1968) stara? si? o przywrócenie klasztorowi poprzedniej ,silnej duchowo?ci. Wprowadzono i zreformowano liturgi? ca?kiem w duchu Soboru Watyka?skiego Drugiego i stworzono w?asny ?aci?ski brewiarz. Wielk? uwag? przyk?adaj? mnisi z Heiligenkruz do kultywowania chóru gregoria?skiego.

18. Dzisiaj jest Heiligenkreuz najwi?kszym klasztorem cystersów w Europie. Liturgia sprawowana jest przez mnichów w sposób mistyczny , w wielkiej boja?ni ; jest wielu m?odych ludzi pod??aj?cych za swoim powo?aniem , którzy wst?puj? do Heiligenkreuz. Mnisi s? równie? bardzo otwarci w stosunku do go?ci i odwiedzaj?cych praktykuj?c otwarte i serdeczne spotkania z wieloma lud?mi, którzy szukaj? ciszy i spotkania z Bogiem.

Heiligenkreuz – tajuplné srdce Vídeňského lesa

Jetzt unseren Newsletter abonnieren:

Termine, Angebote und wertvolle Informationen per Newsletter erhalten:

Wir halten Sie auf dem Laufendem. Mit Absenden dieses Formulars erkläre ich mich einverstanden, dass mich Stift Heiligenkreuz, die Hochschule Heiligenkreuz und der Be&Be Verlag auf dem Laufenden halten. Ihre Daten werden nicht an Dritte übermittelt.

Und wenn Sie dann hier sind:

Klosterbesichtigung
Besuchen Sie uns

Informationen

Bücher, CDs, Geschenke
und vieles mehr!

Zum Klosterladen

Priorate
& Pfarren

Priester aus ganzem Herzen

Fotos & Impressionen
Stift Heiligenkreuz

Aktuelle Fotos

Klostergasthof
Heiligenkreuz

Tisch reservieren

Wasserberg, Trumau,
Heiligenkreuz

Forst- & Landwirtschaft